Məxfilik siyasəti

MƏXFİLİK SİYASƏTİ

Bakı şəh.                                                                             26 aprel 2017-ci il.                                                                              

Şəxsi məlumatlara tətbiq edilən bu Məxfilik siyasəti (bundan sonra - Məxfilik siyasəti) www.wonlex.az domenində yerləşən “Wonlex Azerbaijan” internet-mağazasının İstifadəçisi tərəfindən internet-mağazanın saytından, proqramlarından və məhsullarından istifadə zamanı İstifadəçi haqqında əldə etdiyi bütün məlumatlara şamil edilir.

1. TERMİNLƏRİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ

1.1. Məxfilik siyasətindəki terminlər aşağıdakı mənanı kəsb edir:    

1.1.1. “İnternet-mağaza saytının rəhbərliyi” (bundan sonra – Saytın rəhbərliyi) – saytın idarəsinə səlahiyyəti olan, “Wonlex Azerbaijan” adından fəaliyyət göstərən, şəxsi məlumatları təşkil və ya emal edən, həmçinin şəxsi məlumatların emalının məqsədini, emal olunacaq şəxsi məlumatların tərkibini, şəxsi məlumatlarla görüləcək əməliyyatları müəyyən edən işçilərdir.

1.1.2. “Şəxsi məlumatlar” – müəyyən fiziki şəxsə (şəxsi məlumat subyektinə) birbaşa və ya bilavasitə aid olan istənilən informasiyadır. 

1.1.3. “Şəxsi məlumatların emalı” - şəxsi məlumatlarla avtomatlaşmış vasitələrlə və ya onlarsız yerinə yetirilən hər hansı şəxsi məlumatların toplanması, yazılması, sistemləşdirilməsi, yığılması, saxlanması, dəqiqləşdirilməsi (yenilənmə, dəyişmə), çıxarılması, istifadəsi, ötürülməsi (yayma, təqdim etmə, tanıtma), de-personalaşdırması, bloklaması, silməsi, məhv etməsi nəzərdə tutan  istənilən əməliyyat və ya əməliyyatların cəmidir.

1.1.4. “Şəxsi məlumatların məxfiliyi” – Saytın rəhbərliyinə irəli sürülən əldə etmiş şəxsi məlumatların, bu məlumatların sahibini razılığı və digər qanuni əsas olmadıqda, yayılmasına yol verməmək tələbinə mütləq əməl etməsidir.

1.1.5. “İnternet-mağaza saytının  istifadəçisi (bundan sonra – İstifadəçi)” – İnternet şəbəkəsi ilə internet-mağazanın saytına girən və ondan istifadə edən şəxsdir. 

1.1.6. “Cookies” – veb-serverin göndərdiyi və istifadəçinin kompüterində saxlandığı məlumatların kiçik fraqmentidir, hər dəfə müvafiq saytın səhifəsini açmağa cəhd edəndə, veb-brauzer və ya veb-müştəri həmin fraqmenti veb-serverə HTML-sorğuda göndərir. 

1.1.7. “IP-ünvan” – İP protokolu ilə düzənlənmiş kompüter şəbəkəsində qovşağın unikal şəbəkə ünvanıdır.

 

2.   ÜMUMİ MÜDDƏALAR

2.1. İstifadəçinin İnternet-mağaza saytından istifadə etməklə onun bu Məxfilik siyasəti və İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının emalı şərtləri ilə razı olduğunu bildirir. 

2.2. Məxfilik siyasətinin şərtləri ilə razılaşmayan İstifadəçi İnternet-mağaza saytından istifadəni dayandırmalıdır. 

2.3. Bu Məxfilik siyasəti yalnız  «Wonlex Azerbaijan» İnternet-mağaza saytına şamil edilir.  İnternet-mağaza öz saytındakı üçüncü şəxslərin saytına keçidlərə nəzarət etmir və onlara məsuliyyət daşımır.   

2.4. Saytın rəhbərliyi İnternet-mağaza saytının İstifadəçisinin təqdim etdiyi şəxsi məlumatların düzgünlüyünü yoxlamır. 

 

3.   MƏXFİLİK SİYASƏTİNİN MÖVZUSU 

3.1. Bu Məxfilik siyasəti, İstifadəçi internet-mağaza saytında Saytın Rəhbərliyinin sorğusuna əsasən və ya mal almaq məqsədi ilə sifariş edərkən təqdim etdiyi şəxsi məlumatların Saytın Rəhbərliyi tərəfindən məxfi saxlanmasına və qorunmasının təmin edilməsinə görə vəzifələrini müəyyən edir.   

3.2. Bu Məxfilik siyasəti çərçivəsində emala icazə verilmiş şəxsi məlumatlar  İstifadəçi tərəfindən internet-mağaza saytında qeydiyyat forması doldurularkən, verilir və aşağıdakılardan ibarətdir:  

3.2.1. İstifadəçinin soyadı, adı, atasının adı;

3.2.2. İstifadəçinin əlaqə telefonu;

3.2.3. Elektron poçt ünvanı (e-mail);

3.2.4. Malın çatdırılma ünvanı;

3.2.5. İstifadəçinin yaşadığı yer.

3.3. İnternet-mağaza reklam bloklarının baxışı prosesində və sistemin statistik skripti olan səhifələrə keçidlər zamanı avtomatik olaraq ötürülən verilənləri müdafiə edir:

·             IP ünvanı;

·             cookies-dən informasiyanı;

·             brauzer haqqında informasiyanı (və ya reklamı göstərən digər proqramı);  

·             giriş vaxtını;

·             reklam blokun yerləşdiyi səhifənin ünvanını;

·             refereri (əvvəlki səhifənin ünvanını);

3.3.1. cookies-in de-aktivləşdirilməsi şəxsi tanımanı tələb edən internet-mağaza saytının bölmələrinə girişi mümkünsüz edə bilər. 

3.3.2. İnternet-mağaza ziyarətçilərin İP-ünvanları haqqında statistik məlumatı toplayır. Bu məlumat texniki problemlərin aradan qaldırılmasında, maliyyə ödənişlərin qanuniliyinə nəzarətdə istifadə edilir.   

3.4. Yuxarıda göstəriləndən əlavə istənilən şəxsi məlumat (alış-verişin tarixi, istifadə edilən brauzerlər, əməliyyat sistemləri və s.) etibarlı şəkildə məxfi qorunub saxlanır (bu Məxfilik siyasətinin 5.2 və 5.3 bəndlərində göstərilmiş hallar istisna olmaqla). 

 

4.   ISTİFADƏÇİNİN ŞƏXSİ MƏLUMATLARININ TOPLANMASINDA MƏQSƏD 

4.1. İnternet-mağaza saytının rəhbərliyi İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edir: 

4.1.1. İnternet-mağaza saytında qeydiyyatdan keçmiş İstifadəçinin identifikasıyası,  sifarişinin qəbul etməsi və ya malların alqı-satqı Müqaviləsinin bağlanması üçün;   

4.1.2. İnternet-mağaza saytının resurslarına İstifadəçinin girişi üçün; 

4.1.3. İstifadəçi ilə əks-əlaqənin yaradılması üçün, həmçinin İnternet-mağaza saytı ilə bağlı məlumat, sorğu, xidmətlərin göstərilməsi (İstifadəçinin sorğularının və sifarişlərinin emalı daxil olmaqla); 

4.1.4. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi və dələduzluğun qarşısının alınması məqsədilə İstifadəçinin olduğu yeri müəyyən etmək üçün;   

4.1.6. İstifadəçi hesab nömrəsi yaratmasına icazə verdiyi halda, alış-veriş üçün uçot  qeydinin (account) yaradılması üçün; 

4.1.7. İnternet-mağaza saytının İstifadəçisini sifarişlərin vəziyyəti haqqında məlumatlandırmaq üçün; 

4.1.8. Ödənişlərin alınması və emalı, vergilərin və ya vergi güzəştlərinin təsdiqi, ödənişə etiraz, İstifadəçinin kredit hüququnun müəyyən edilməsi üçün; 

4.1.9. İnternet-mağaza saytının  istifadəsində yaranmış çətinliklərə görə İstifadəçiyə səmərəli müştəri və texniki dəstək göstərməsi üçün; 

4.1.10. İstifadəçinin razılığı ilə məhsulun yenilənməsi, xüsusi təkliflərin verilməsi, qiymətlər haqqında məlumat, yeniliklərin göndərilməsi və İnternet-mağaza və ya onun tərəfdaşları tərəfindən göndərilən digər məlumatlar üçün; 

4.1.11. İstifadəçinin razılığı ilə reklam fəaliyyətinin yerinə yetirilməsi üçün; 

4.1.12. İstifadəçinin İnternet-mağazanın tərəfdaşlarının saytlarına və servislərinə giriş imkanı və onların məhsulunun, xidmətlərinin və yeniliklərinin əldə edilməsi üçün.  

 

5.  ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN EMAL ÜSULLARI VƏ MÜDDƏTİ  

5.1. Istifadəçinin şəxsi məlumatlarının emalı qanuni yolla müddətsiz yerinə yetirilir; 

5.2. İstifadəçi razılaşır ki, Saytın Rəhbərliyinin, İstifadəçinin sifarişlərini yerinə yetirilmək və malın çatdırılmasını təmin etmək məqsədilə, şəxsi məlumatları üçüncü şəxslərə (kuryer xidməti, poçt şəbəkəsi, rabitə operatorları) ötürmək haqqı var. 

5.3. İstifadəçinin şəxsi məlumatları Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən səlahiyyətli dövlət orqanlarına ötürülə bilər.   

5.4. Istifadəçinin şəxsi məlumatları itirilən və ya açıqlanan zaman Saytın Rəhbərliyi bu haqda İstifadəçiyə məlumat verir. 

5.5. Saytın Rəhbərliyi Istifadəçinin şəxsi məlumatlarının emalında  qeyri-qanuni açıqlanmasının, təsadüfi məhvinin, dəyişdirilməsinin, bloklanmasının, təkrarlanmasının, yayılmasının və üçüncü şəxslərin digər qeyri-qanuni hərəkətlərinin qarşısının alınması üçün müəyyən zəruri təşkilati və texniki müdafiə tədbirləri görür. 

5.6. Saytın Rəhbərliyi İstifadəçi ilə birlikdə Istifadəçinin şəxsi məlumatlarının  itməsi və ya açıqlanması ilə bağlı ziyanın və digər mənfi təsirlərin qarşısını almaq üçün zəruri tədbirlər görür.  

 

 

6.  TƏRƏFLƏRİN ÖHDƏLİKLƏRİ

6.1. İstifadəçinin öhdəlikləri:

6.1.1. İnternet-mağaza saytından istifadə etmək üçün tələb olunan şəxsi məlumatları vermək; 

6.1.2. Həmin məlumat dəyişdiyi halda, onu yeniləmək, əlavələr etmək. 

6.2. Saytın Rəhbərliyinin öhdəlikləri:

6.2.1. Əldə etdiyi məlumatları yalnız Məxfilik siyasətinin 4-cü bəndində göstərilmiş məqsədlər üçün istifadə etmək; 

 

 

6.2.2. Məxfi məlumatların gizliliyini qorumaq, İstifadəçinin yazılı razılığı olmadan onları açıqlamamaq, İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını satmamaq, dəyişdirməmək, dərc etməmək, digər üsullarla yaymamaq (Məxfilik Siyasətinin 5.2 və 5.3 bəndləri istisna olmaqla);

6.2.3. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının məxfiliyini təmin etmək üçün mövcud qaydalara əsasən  mümkün tədbirlər görmək. 

6.2.4. Şəxsi məlumatların düzgün olmadığı, və ya qeyri-hüquqi hərəkətlər səbəbindən İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının səlahiyyətli orqanlar tərəfindən yoxlandığı dövrdə, və ya İstifadəçinin özünün və ya nümayəndəsinin müraciətinə əsasən şəxsi məlumatı bloklamaq. 

7.  TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏTİ

7.1. Öz vəzifələrini yerinə yetirməyən Saytın Rəhbərliyi istifadəçinin şəxsi məlumatlarının qeyri-qanuni istifadəsinə görə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən (bu məxfilik siyasətinin 5.2 və 5.3 və 7.2 bəndləri istisna olmaqla) İstifadəçiyə dəymiş ziyana görə məsuliyyət daşıyır.  

7.2. Məxfi şəxsi məlumatların itirilməsi və ya açıqlanması halında Sayt Rəhbərliyi aşağıdakı hallarda məsuliyyət daşımır:

7.2.1. Əgər məxfi şəxsi məlumat onun itirilməsindən və ya açıqlanmasından əvvəl içtimaətə məlum olubsa; 

7.2.2. Əgər məxfi şəxsi məlumat Saytın Rəhbərliyinə verilməzdən əvvəl  üçüncü şəxslər tərəfindən əldə edilmişdirsə; 

7.2.3. Əgər məxfi şəxsi məlumat İstifadəçinin razılığı ilə açıqlanmışdırsa.

 

8.  MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ

8.1. İnternet-mağaza saytının İstifadəçi ilə Saytın Rəhbərliyi arasında mübahisələrlə əlaqəli şikayətlə məhkəməyə müraciət etməzdən əvvəl  mübahisənin qarşılıqlı anlaşma yolu ilə həlli üçün yazılı təklifin təqdim edilməsi zəruridir.   

8.2. Şikayəti alan, şikayət daxil olandan 30 təqvim günü ərzində şikayətçiyə yazılı şəkildə görülmüş tədbirlər haqqında məlumat verməlidir. 

8.3. Razılığa gəlinmədiyi halda,  Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən mübahisə məhkəmə yolu ilə həll oluna bilər. 

8.4. Bu Məxfilik siyasətinə və İstifadəçi ilə Sayt Rəhbərliyi arasında münasibətlərin tənzimlənməsinə Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi şamil edilir. 

9.  ƏLAVƏ ŞƏRTLƏR

9.1. Sayt Rəhbərliyi bu Məxfilik siyasətinə İstifadəçinin razılıqı olmadan dəyişikliklərin edilməsi hüququna malikdir. 

9.2. Yeni Məxfilik siyasəti onun internet-mağazanın saytında yerləşdirilməsi anından qüvvəyə minir (əgər başqa şərt yeni redaksiyada nəzərdə tutulmayıbsa). 

9.3. Bu Məxfilik siyasəti ilə əlaqəli  bütün təkliflər və suallar ilə bağlı info@wonlex.az ünvanına müraciət edilməlidir.     

9.4. Qüvvədə olan Məxfilik siyasəti internet-mağazanın http://wonlex.az/privacy səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

Dərc edilib: 26 aprel 2017-ci il.